Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2017 roku, sygn. akt X GU 780/16 ogłosił upadłość Macieja Szczepanika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Young Designers Studio Maciej Szczepanik (numer REGON: 140502753) zamieszkałego w Piasecznie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt: X GUp 480/17.

Sąd uznał postępowanie upadłościowe Macieja Szczepanika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Young Designers Studio Maciej Szczepanik za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku.

Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej - Choina, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A, sygn. akt X GUp 480/17.